Aviso legal

1. Titularidad de la página web

Denominació social
Fundació Familia Torres
Domicili físic
C/ Misser Rufet, 7, 08720 Vilafranca del Penedès
Mail de contacte
fundacionfamiliatorres@torres.es
Número de identificació fiscal (CIF) 
G-58269564
Dades registrals
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, número 315

2. Condicions generales d’utilització i acceptació de les mateixes
Aquestes condicions generals d’utilització del lloc web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen per finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta la Fundació Familia Torres i la regulació de l’ús del lloc web.

La navegació i la utilització dels serveis del lloc web signifiquen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació, si n’hi ha, i de qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de la Fundació Familia Torres.

La Fundació Familia Torres pot en tot moment i sense avís previ modificar aquestes condicions generals i les condicions particulars que s’hi incloguin mitjançant la publicació al lloc web de les modificacions esmentades per tal que els usuaris les coneguin prèviament. Qualsevol canvi que s’hi produeixi ha de ser comunicat a la pàgina principal del web durant un termini que s’entengui raonable.

3. Condicions generals d’utilització del lloc web
3.1. Accés al web i contrasenyes
Les dades dels usuaris obtingudes a través de la subscripció a aquest web estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. En el cas que sigui revelada a tercers, l’usuari és responsable de l’ús que facin del servei aquests tercers. Així mateix, ha de notificar a la Fundació Familia Torres immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei del lloc web de què hagi tingut coneixement.

A Internet no existeix la seguretat absoluta, però la Fundació Familia Torres adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. Tot això d’acord amb el que s’estableix a la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

La Fundació Familia Torres no es fa responsable respecte als usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a la Fundació Familia Torres, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens a la Fundació Familia Torres.

4. Política de protecció de dades de caràcter personal
4.1. Informació i finalitat
La resposta total o parcial als formularis d’aquest web és totalment voluntària i la no resposta no té conseqüències, en compliment del que es disposa al Reglament general de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, com també per revocar el consentiment prestat per a la tramesa de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de les vostres dades de caràcter personal, us podeu adreçar per escrit a c/ Miquel Torres i Carbó, núm. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) o mitjançant correu electrònic, amb la referència “LOPD”, a l’adreça fundacionfamiliatorres@torres.es, en ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

Si desitgeu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l’enllaç següent: https://fundacionfamiliatorres.org/

4.2. Consentiment de l’usuari i tramesa de comunicacions comercials per via electrònica (art. 22 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic)
Sempre que l’usuari ho sol·liciti expressament, la Fundació Familia Torres pot enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
L’usuari pot revocar, en qualsevol moment, el consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d’informacions publicitàries o promocionals. Per fer-ho, només cal que ho notifiqui a la Fundació Familia Torres mitjançant la tramesa d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: fundacionfamiliatorres@torres.es en què s’indiqui clarament que NO DESITJA REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

5. Propietat industrial i intel·lectual. Política d’hiperenllaços
5.1. Tots els continguts inclosos al lloc web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de la Fundació Familia Torres o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat la seva inclusió al lloc web. Per tant, es prohibeix qualsevol reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra modalitat d’utilització, amb ànim de lucre o sense, d’aquests sense consentiment exprés de la Fundació Familia Torres a través de qualsevol mitjà incloent-hi Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

5.2. La Fundació Familia Torres no és responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es puguin derivar de la inclusió al lloc web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls al lloc web. Tampoc es fa responsable de les opinions i comentaris escrits pels usuaris als seus blogs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquests comentaris i opinions quan siguin contraris a la llei.

5.3. La Fundació Familia Torres pot utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de manera raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

5.4. En cap cas s’entén que l’accés i la navegació de l’usuari implica una autorització o que es fa renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret, en concret, d’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa de la Fundació Familia Torres o dels titulars corresponents.

5.5. No obstant tot l’anterior, les persones que considerin infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial per algun dels continguts d’aquest web poden denunciar aquests continguts mitjançant escrit adreçat a FUNDACIÓ FAMILIA TORRES, c/ Misser Rufet, 708720 Vilafranca del Penedès, Barcelona.

5.6. La Fundació Familia Torres pot posar a disposició de l’usuari hipervincles a webs titularitat de tercers, relacionats o no amb la Fundació Familia Torres. En cap cas la Fundació Familia Torres és responsable del contingut dels llocs web de destinació que s’estableixin per mitjà de vincles al lloc web, del seu funcionament o accessibilitat, del manteniment dels continguts, de la seva qualitat, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què puguin incórrer aquests llocs web.

5.7. La Fundació Familia Torres autoritza l’establiment de vincles al seu portal des de qualssevol altres llocs web. Els enllaços que s’hi estableixin sempre s’han de fer a la pàgina principal de la Fundació Familia Torres (o de les seves marques) o, si escau, a la pàgina que estableixi la mateixa Fundació Familia Torres. Aquests enllaços únicament permeten l’accés al web, sense que el reprodueixin de cap forma, o creïn browser o border envirenment sobre aquest. Així mateix, no es poden fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest web o els seus continguts, com tampoc en cap cas declarar que la Fundació Familia Torres ha autoritzat, supervisat o assumit l’enllaç.

5.8. Així mateix, a excepció dels signes que formin part del mateix enllaç, es prohibeix que el web que estableixi l’enllaç amb aquest web contingui cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la Fundació Familia Torres.
Es prohibeix especialment la utilització de qualssevol marques, noms, noms comercials, rètols, eslògans, denominacions i altres signes distintius pertanyents a la Fundació Familia Torres a les keywords de cap lloc web aliè sense l’autorització prèvia expressa de la Fundació Familia Torres específicament per a això.

6. Responsabilitat de la Fundació Familia Torres
L’usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web i dels seus serveis es fa sota la seva responsabilitat total.

En els apartats del web en què els usuaris puguin aportar continguts, la Fundació Familia Torres es reserva el dret de suprimir els continguts que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

La Fundació Familia Torres únicament respon dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la Fundació Familia Torres.
Això no obstant, la Fundació Familia Torres declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

7. Obligacions de l’Usuari
L’usuari s’obliga a usar els continguts del lloc web de manera diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de les accions que es detallen a continuació:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums o l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts i permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública als continguts, si no és que es té l’autorització corresponent del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del lloc web per trametre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualssevol xarxes i mitjans telemàtics facilitats a través d’aquest web de manera il·lícita.

8. Legislació aplicable
Les relacions establertes entre l’usuari i el titular del lloc web es regeixen pel que es disposa a la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Això no obstant, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre’s voluntàriament a un fur, la Fundació Familia Torres i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de l’usuari.

9. Xarxes socials
L’usuari es pot adherir als grups que la Fundació Familia Torres té en diverses xarxes socials. L’usuari que es faci fan d’algun d’aquests grups accepta les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent, sense que sigui responsabilitat de la Fundació Familia Torres.